ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS

ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL FORDÍTÁS

ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


I. FELEK
1. A Collatum Fordítóműhely - továbbiakban: Fordító - fordítási és magyar nyelvi lektorálási feladatokat lát el, melyeket megbízási szerződés keretében végez el.
A Fordító a szerződés létrejöttével vállalja, hogy a fordítási és lektorálási feladatot határidőre, a Megrendelő által rögzített minőségi követelményeknek megfelelően elkészíti.

II. A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE
A Fordító a megrendeléseket a következő módon fogadja:
• elektronikus levélben.

A szerződés létrejöttéhez elegendő a Megrendelőlap kitöltése és a Fordító számára elektronikus levélben történő eljuttatása, és ennek a Fordító általi visszaigazolása.
 A megrendelőlapon rögzítendő alapvető feltételek:
• Szolgáltatás kiválasztása: Magyar nyelvi lektorálás/Fordítás - A fordítás iránya (angol-magyar/magyar-angol)
• Átadási határidő (órára pontosan)
• Szerkesztési feladatok
• Fizetési feltételek
• A fordítandó szöveg átadásának módja (elektronikus levélben)
• Egyéb speciális igények meghatározása

Karakterszám alapú elszámolás esetén az adott dokumentum karakterszámának megállapítása során a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó.

III. FORDÍTÁSI HATÁRIDŐ SZÁMÍTÁSA
A Fordító - a megrendelés beérkezésének megfelelő módon - értesíti a Megrendelőt, amennyiben a fordítási/lektorálási munka megkezdéséhez a megrendelőlap pontosítása szükséges. Amennyiben a Megrendelő a megrendelőlap pontosításáról megfelelő időn belül nem gondoskodik, a Fordító - amennyiben ez lehetséges - a rendelkezésére álló adatok alapján végzi el a fordítási/lektorálási munkát.

Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordító a fordítást/a lektorálást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni, és erről a Megrendelőt értesíti.
Hiánytalan megrendelőlap beérkezését követően a Fordító haladéktalanul visszaigazolja a megrendelést.
A fordítási határidő akkor kezdődik, amikor a megrendelés tárgyat képező dokumentumok kézbesítését, és a feladat vállalását a Fordító írásban visszaigazolja.

IV. SZAVATOSSÁGI KIFOGÁS
Amennyiben a fordítandó szövegben továbbiakban: forrásnyelvi szövegben rövidítések, illetve még közkinccsé nem vált egyedi kifejezések, vagy más olyan jellegű nyelvi fordulat található, mellyel kapcsolatban a Megrendelőnek különleges, egyedi elvárása van, ezt a Megrendelő a megrendeléssel együtt, írásban a Fordító tudomására hozza. Ellenkező esetben nem élhet szavatossági kifogással a fordító által alkalmazott szokásos, normál kifejezésekkel kapcsolatban. Szavatossági kifogással abban az esetben sem élhet a Megrendelő, ha megadott forrásnyelvi szöveg egy másik nyelvről került korábban helytelenül lefordításra és ezen hibás szöveg került a Fordító által lefordításra.
A Fordító felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a speciális szövegszerkesztési igényeket a megrendelőlapon kell rögzíteni.

V. HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A Fordító kijavítási igényt (minőségi kifogást) a fordított anyag átadásától számított 5 napon belül fogad el. Amennyiben a megadott határidőn belül a Megrendelő minőségi kifogással nem él, az adott megbízást elfogadottnak kell tekinteni, a Megbízó lemond valamennyi követeléséről, amelyek a fordítás esetleges hiányosságai miatt megilletnék, és a köteles határidőn belül az ellenértéket megfizetni.

A kifogás bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. A Fordító köteles a kifogásolt részt kijavítani a Megrendelő kérésére, és jelezni, ha szakmai okokból nem ért egyet a Megrendelő javaslatával. Ilyen esetben a kijavítási határidő a kifogás megérkezésétől számítandó. Kijavítást követő ismételt hibás teljesítés esetén Megrendelő az adott reláció megrendelésétől elállhat és a jelen szerződést felmondhatja.

Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott vagy egyéb belső szakkifejezések) nem megfelelő fordítása nem tekinthető fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő a speciális terminológia fordítását a megrendeléssel egyidejűleg a Fordító rendelkezésére bocsátotta.

A szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban elforduló sajátos, nem közismert terminológia fordításának szakszerűségéért a Fordító nem vállal felelősséget. Fordítás esetében nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) vagy olvashatatlan, illetve értelmetlen vagy értelmezhetetlen – hibákat, kihagyásokat, kétértelműségeket tartalmazó – szöveg fordítására a Fordító nem vállal szavatosságot.

A Fordító kártérítési felelőssége az adott fordítással kapcsolatban esetlegesen keletkező károkat illetően legfeljebb 50 000 Ft összegig terjed.


VI. TITOKTARTÁS
A Fordító vállalja, hogy a fordítási/lektorálási feladat elvégzése során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli. Harmadik fél részére információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása vagy kifejezett kérése nélkül nem ad át.

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Megrendelő a fordítás ellenértékét a teljesített és igazoltan átvett munkákról kiállított számla ellenében, a számlán megjelölt számlaszámra, 8 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A Fordítónak – különösen új, vagy kevéssé ismert, ill. nem pontosan fizető Megrendelő esetében – jogában áll előleget vagy részfizetést kérni.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak, illetve közlésnek számít az e-mail váltás is. Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.
Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Loading